ხელფასის გამოთვლა

ფაილი დაგეხმარებათ ხელფასების საშემოსავლოს, საპენსიოს დათვლაში. . 
ხელფასის ავანსების გაცემისას.
Excel-ის გახსნისას ჩართეთ Security Warning Macros have been Disabled > Options > Enable the content
List შიტზე ერთხელ შექმენით თანამშრომლების ხელფასის სქემა , რის შემდგომ შეგიძლიათ დააკოპიროთ მონაცემი სხვა თვეებში ღილაკი "Replace sheet"-ის მეშვეობით
არ გადაარქვათ ფაილს ან მასში არსებულ შიტებს სახელები, მაკროსი სხვა სახელებთან აღარ იმუშავებს.


 მაგალითი 

 გადმოწერა 

https://pay.paddle.com/checkout/553118