კანონმდებლობა

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

სიახლეები






საგადასახადო კოდექსი



საბაჟო კოდექსი



შრომის კოდექსი



საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ






საქართველოს კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ



ელექტრონული ფორმით საგადასახადო დეკლარირების შესახებ



მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე


მკაცრი აღრიცხვის ფორმების (დოკუმენტების) ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების (დოკუმენტების) რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების(დოკუმენტების) რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე



საქართველოს კანონი საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ



საქართველოს კანონი ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ



Comments