გუგლ +1 გამოკითხვა


ტექნიკურად +1 არ ითვლება საიტზე და მას გუგლი ითვლის დამოუკიდებლად https://... მისამართის მიხედვით , გამოკითხვის ხელოვნურად გაყალბება შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გზით , გვერდის საჯარო მისამართის  შეცვლით, შეკითხვაში ხმის მიცემა ხდება ღილაკზე დაჭერით, წითელი ღილაკი ნიშნავს ხმა მიეცით თეთრი ხმა არ მიგიციათ.