ამოცანა 003

ავტობუსი ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ჩავიდა 60 კმ/სთ სიჩქარით, უკან დაბრუნებისას მისი სიჩქარე იყო 40  კმ/სთ. იპოვეთ ავტობუსის საშუალო სიჩქარე. პასუხში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი კმ/სთ-ის გარეშე
 

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🕔😻😍