ბალანსი

posted Mar 26, 2017, 12:20 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:21 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ბ ა ლ ა ნ ს ი – ორი ცხრილი,  პირველში ნაჩვენებია თქვენი ფასეულობების ჩამონათვალი თანხობრივად , მეორეში  რამდენია აქედან მართლა თქვენი და რამდენი ნასესხები