ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონიხმაური

posted Mar 26, 2017, 1:18 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:21 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ხ მ ა უ რ ი – სასიამოვნო ბგერითი მოლოდინის მოულოდნელი დასასრული .

ხელფასი

posted Mar 26, 2017, 1:17 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:17 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ხ ე ლ ფ ა ს ი – ძველ დროში, კოლექტიური ნადირობისას, წარმოქმნილი წილის გაყოფის უცნაური ხერხი.

ხასიათი

posted Mar 26, 2017, 1:15 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:16 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ხ ა ს ი ა თ ი – უნებლიე, განმეორებადი ქცევების ერთობლიობა. 

წყალი

posted Mar 26, 2017, 1:14 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:15 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

წ ყ ა ლ ი – მოუბეზრებელი ერთფეროვნება.

ქორწილი

posted Mar 26, 2017, 1:13 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:13 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ქ ო რ წ ი ლ ი – უვადო კონტრაქტის ძალაში შესვლის, საზეიმო დემონსტრირება.

ფასეულობა

posted Mar 26, 2017, 1:11 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:12 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ფ ა ს ე უ ლ ო ბ ა –  შესაბამისი ფასის გადახდის რეალური სურვილი. 

უნიტაზი

posted Mar 26, 2017, 1:09 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:10 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

უ ნ ი ტ ა ზ ი  – ქსელში ჩართული ღამის ქოთანი.

სწავლა

posted Mar 26, 2017, 1:07 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:32 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ს წ ა ვ ლ ა – სხვისი მონაპოვრის მითვისება, შემდგომი რეალიზაციის იმედით. 

სიბერე

posted Mar 26, 2017, 1:05 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:06 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ს ი ბ ე რ ე – რეალური ფასეულობების დაფასების, იძულებითი ეტაპი. 

სესხი

posted Mar 26, 2017, 1:04 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:04 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ს ე ს ხ ი –ადამიანის, ეხლა მინდა – უნდას გაძვირებული ვარიანტი დროში, მოსალოდნელი ინფლაციის გათვალისწინებით.

1-10 of 39