საგადასახადო კოდექსი ( 2011 წლის )

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 
( 2011 წლის )

ამ კოდექსის პროცედურული დებულებები ვრცელდება 2011 წლის 1 იანვრიდან 
კარი I  

ზოგადი დებულებანი 

კარი II  გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი, საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი

ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია

თავი III 

მუხლი 20. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი

მუხლი 21. საწარმო

მუხლი 22. საქართველოს საწარმო, უცხოური საწარმო

მუხლი 23. საერთაშორისო ფინანსური კომპანია

მუხლი 24. თავისუფალი საწყობის საწარმო (გაუქმებულია)

მუხლი 24-1. სპეციალური სავაჭრო კომპანია

მუხლი 25. საერთაშორისო საწარმო

მუხლი 26. სპეციალური სავაჭრო ზონა

მუხლი 27. საწარმოს საქმიანობის ადგილი

მუხლი 28. საწარმოს მართვის ადგილი 

მუხლი 29. მუდმივი დაწესებულება

მუხლი 30. ორგანიზაცია

მუხლი 31. საბიუჯეტო ორგანიზაცია

მუხლი 32. საქველმოქმედო ორგანიზაცია

მუხლი 33. რელიგიური ორგანიზაცია

მუხლი 34. საქართველოს რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები 

მუხლი 35. ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილი და ფაქტობრივად ყოფნის ადგილი

მუხლი 36. მეწარმე ფიზიკური პირი და მისი საქმიანობის ადგილი

მუხლი 37. გადასახადის გადამხდელის წარმომადგენელი 

კარი III გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა საქართველოს საგადასახადო ორგანოები და მათი ძირითადი ფუნქციები

კარი IV საგადასახადო ვალდებულება 


საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება

თავი VIII 

მუხლი 54. საბანკო დაწესებულების ვალდებულება გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით

მუხლი 55. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება

მუხლი 56. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება საწარმოს/ორგანიზაციის რეორგანიზაციისას

მუხლი 57. გარდაცვლილი პირის საგადასახადო ვალდებულების შესრულება

მუხლი 58. უგზო-უკვლოდ დაკარგული ან ქმედუუნარო ფიზიკური პირის საგადასახადო ვალდებულების შესრულება

მუხლი 59. საგადასახადო პერიოდი

მუხლი 60. საგადასახადო შეღავათი

მუხლი 61. გადასახადის დარიცხვა

მუხლი 62. გადასახადის გადახდის ვადა

მუხლი 63. ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება

მუხლი 64. საგადასახადო მოთხოვნა

მუხლი 65. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა

მუხლი 66. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა

საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება

კარი V საშემოსავლო და მოგების გადასახადები


საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები

თავი XII 

მუხლი 84. მიკრო ბიზნესი

მუხლი 85. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

მუხლი 86. მიკრო ბიზნესის გადასახადისაგან გათავისუფლება

მუხლი 87. მიკრო ბიზნესის ვალდებულებები

მუხლი 88. მცირე ბიზნესი

მუხლი 89. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

მუხლი 90. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი და გადასახადის განაკვეთები

მუხლი 91. მცირე ბიზნესის შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები

მუხლი 92. მცირე ბიზნესის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია

მუხლი 93. მიკრო და მცირე ბიზნესის დეკლარაციის წარდგენა

მუხლი 94. მცირე და მიკრო ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები და გადასახადის წყაროსთან დაკავების წესი

მუხლი 95. მცირე და მიკრო ბიზნესის საგადასახადო კონტროლი

გამოქვითვები და ზარალი

თავი XV 

მუხლი 105. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები

მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება:

მუხლი 107. პროცენტების გამოქვითვის შეზღუდვა

მუხლი 108. უიმედო ვალების გამოქვითვა

მუხლი 109. სარეზერვო ფონდებში გადარიცხვების გამოქვითვა

მუხლი 110. სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯების  გამოქვითვა

მუხლი 111. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები ძირითად საშუალებათა მიხედვით

მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვა

მუხლი 113. არამატერიალურ აქტივებზე საამორტიზაციო ანარიცხების გამოქვითვა

მუხლი 114.  ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის წესი

მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა

მუხლი 116. წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის შეზღუდვა

მუხლი 117. საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული თანხის გამოქვითვა

მუხლი 118. სადაზღვევო შენატანების ხარჯების გამოქვითვა                                                     

მუხლი 119. გეოლოგიური კვლევებისა და ბუნებრივი რესურსების მოპოვების მოსამზადებელი მომსახურების ხარჯები

მუხლი 120. გადასახადები და ჯარიმები, რომლებიც არ გამოიქვითება არ გამოიქვითება:

მუხლი 121. ზარალის გადატანა

მუხლი 122. ზარალის გადატანის ვადის გაგრძელება

მუხლი 123. სუსტი კაპიტალიზაცია

 

საგადასახადო აღრიცხვის წესები

თავი XIX 


მუხლი 136. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები

მუხლი 137. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა საკასო მეთოდით

მუხლი 138. საკასო მეთოდით შემოსავლების მიღების მომენტი

მუხლი 139. საკასო მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი

მუხლი 140. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა დარიცხვის მეთოდით

მუხლი 141. დარიცხვის მეთოდით შემოსავლების მიღების მომენტი     

მუხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი

მუხლი 143. თანამფლობელობა

მუხლი 144. შემოსავლები და გამოქვითვები გრძელვადიანი კონტრაქტების მიხედვით

მუხლი 145. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის წესი

მუხლი 146. კომპენსირებული გამოქვითვები და რეზერვების შემცირება

მუხლი 147. მოგება და ზარალი აქტივების მიწოდებისას

მუხლი 148. აქტივების ღირებულება

მუხლი 149. მოგების ან ზარალის აუღიარებლობა 

მუხლი 150. იურიდიული პირის ლიკვიდაცია

მუხლი 151. იურიდიულ პირში წილის (აქციების) სანაცვლოდ აქტივების შეტანა

მუხლი 152. იურიდიული პირის რეორგანიზაცია


კარი VI დამატებული ღირებულების გადასახადი


დღგ-ისგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები და გადასახადისაგან გათავისუფლება

კარი VII აქციზიაქციზი

კარი VIII იმპორტის გადასახადი


კარი IX ადგილობრივი გადასახადი


კარი X საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება


კარი XI საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა


საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა

თავი XXXV 


მუხლი 239. საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა

მუხლი 240. მესამე პირზე გადახდევინების მიქცევა

მუხლი 241. ქონებაზე ყადაღის დადება

მუხლი 242. ყადაღადადებული ქონების რეალიზაცია

მუხლი 243. საბანკო ანგარიშზე საინკასო დავალების წარდგენა

მუხლი 244. პირის სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღება

მუხლი 245. საბანკო ანგარიშზე ოპერაციების შეჩერება

მუხლი 246. ცრუმაგიერი მფლობელობა

მუხლი 247. შემოსავლის ბენეფიციური მფლობელი

მუხლი 248. საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა გადასახადის გადამხდელის მიერ

მუხლი 249. თავდებობა

მუხლი 250. საბანკო გარანტია

მუხლი 251. იმპორტისა და ექსპორტის გადასახდელების გადახდის უზრუნველყოფა

მუხლი 252. საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა

მუხლი 253. საგადასახადო დავალიანების დაფარვის წესი

მუხლი 254. საგადასახადო დავალიანების უზრუნველყოფა საგადასახადო დავის პერიოდშიარი XII 

საგადასახადო კონტროლიკარი XIII

საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობასაგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

თავი XL

მუხლი 272. საურავი

მუხლი 273. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევა

მუხლი 274. საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა

მუხლი 275. საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება

მუხლი 276. სათამაშო ბიზნესის საქმიანობის წესების დარღვევა

მუხლი 277. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა

მუხლი 278. ყადაღადადებული ქონების განკარგვა და საგადასახადო ორგანოს ლუქის ახსნა

მუხლი 279. საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის წარუდგენლობა

მუხლი 280. გადასახადის უკანონო ჩათვლა

მუხლი 281. საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევა

მუხლი 282. დღგ-ისათვის გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა

მუხლი 283. ბანკის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა                    

მუხლი 284. საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური ოპერაციების განხორციელების ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის ნებადართული ნორმის გადამეტება

მუხლი 285. ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ საფონდო ბირჟისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება

მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა 

მუხლი 287. გადასახადის გადამხდელის მიერ ბრუნვის შემცირება

მუხლი 288. მიკრო და მცირე ბიზნესის საქმიანობის წესის დარღვევა

მუხლი 288–1. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ საქმიანობის წესის დარღვევა (დამატება)

მუხლი 289. საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული საგადასახადო სანქციები (07.12.2010. N3880 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

მუხლი 290. სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა

მუხლი 290–1. სსზ-ის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა (დამატება)

მუხლი 291. სხვა ჯარიმები

კარი XIV

საგადასახადო დავა


 
კარი XV
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი


 საქართველოს პრეზიდენტი                                                      მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,
2010 წლის 17 სექტემბერი.
N 3591 – IIსSubpages (321): View All
Comments