საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №109 2012 წლის 11 აპრილი ქ. თბილისი „ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ “ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 22 იანვრის №2 5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე - 20 მუხლის მე - 4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 22 იანვრის №25 ბრძანებით (სსმ, 26.01.2009, III ნაწილი, 10, მუხლი 93) დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 2 აპრილიდან.

. გვინდაძე     

დანართი 1

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

თანამდებობის დასახელება

კატეგორია

თანამდ . სარგო

დეპარტამენტის უფროსი

1

2130

სამსახურის უფროსი

1

2130

სა მინისტრ ბიუროს უფროსი

1

2130

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

1

1890

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სამმართველოს უფროსი

1

1890

სამსახურის   უფროსის მოადგილე

1

1890

სა მინისტრ ბიუროს უფროსის მოადგილე

1

1890

სა მინისტრ ბიუროს უფროსის მოადგილე სამმართველოს უფროსი

1

1890

მთავარი მრჩეველი

1

2130

მთავარი მრჩეველი

2

1660

მთავარი მრჩეველი

3

1180

სამმართველოს უფროსი

1

1660

დეპარტამენტის მრჩეველი

1

1660

მთავარი ბუღალტერი

1

1420

კონსულტანტი

1

1070

კონსულტანტი

2

950

კონსულტანტი

3

830

მთავარი სპეციალისტი

1

1180

მთავარი სპეციალისტი

2

1070

მთავარი სპეციალისტი

3

950

უფროსი სპეციალისტი

1

950

უფროსი სპეციალისტი

2

830

უფროსი სპეციალისტი

3

710

სპეციალისტი

1

830

სპეციალისტი

2

710

სპეციალისტი

3

590

თანაშემწე

1

830

დამხმარე მოსამსახურე

1

830

დამხმარე მოსამსახურე

2

590

 

Comments